Manicure table

Metal, poymer coating, glass

Artist: Aleksandr Shymchenko

 

Author: Oleksandr Shymchenko